Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť Mojevideo.sk, s.r.o., IČO: 47639351, so sídlom Nitrianska 46, 94901 Nitra ako prevádzkovateľ, Vám poskytuje tieto informácie s cieľom vysvetliť, ako spracúvame a chránime Vaše osobné údaje. Tieto informácie sa týkajú návštevníkov našich webových stránok www.mojevideo.sk, m.mojevideo.sk ("Používatelia");

1. Aké informácie o Vás zhromažďujeme

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame keď s Vami komunikujeme prostredníctvom portálu, e-mailovej alebo inej komunikácie. To zahŕňa informácie, ktoré uvediete pri registrácii na našich webových stránkach, ak ste užívateľom nami poskytovaných služieb, ak sa zúčastníte na diskusných fórach či iných sociálnych sieťach, ktoré fungujú na našich webových stránkach, ak sa zapojíte do súťaže, propagácie alebo prieskumu a keď nahlásite problém s našimi webovými stránkami. Informácie, ktoré nám poskytnete, môžu obsahovať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo, vek, dátum narodenia a pohlavie. Nebudeme získavať ani spracúvať Vaše citlivé osobné údaje. Ak ste nám dobrovoľne poskytli údaje prostredníctvom našich webových stránok z vlastnej vôle a nie na našu žiadosť, vymažeme takéto osobné údaje z našich systémov, ak nepovažujeme spracúvanie takýchto údajov  za nevyhnutné na legitímne účely. Ak ste sprístupnili takéto údaje verejnosti, tak v takom prípade budeme vymazávať iba údaje z našich webových stránok, ak si ich vymazanie vyžaduje zákon, alebo ak si ich neželáme uchovávať.  Vždy, keď navštívite naše webové stránky, automaticky zhromažďujeme nasledujúce údaje: technické údaje, IP adresu, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma, typy a verzie zásuvného modulu prehliadača, operačný systém a platformu, typ zariadenia a značku mobilného zariadenia; tieto údaje môžu zhromažďovať a spracúvať v našom mene súbory cookies tretích strán. údaje o Vašej návšteve, ktoré môžu napr. zahŕňať aj Uniform Resource Locators (URL), postup preklikávania ku, resp. cez a z našich webových stránok (vrátane dátumu a času), informácie alebo produkty, ktoré ste si prezerali alebo vyhľadávali (vrátane top článkov, top kategórií, časov odozvy na stránky, chýb pri sťahovaní, dĺžky návštevy niektorých stránok (vrátane priemerného času stráveného na niektorých stránkach, prezeranie konkrétneho obsahu alebo videí), počet vzhliadnutí z takýchto aplikácií, informácie o interakciách na stránke (ako napríklad rolovanie, počet kliknutí a umiestnenie ukazovateľa myši), metódy používané na odchod zo stránky, údaje o správaní užívateľov, a telefónne číslo používané na volanie alebo e-mailovú adresu, pomocou ktorej ste sa obrátili na našich zástupcov služieb zákazníkom.

2. Ako používame Vaše osobné údaje a na akom právnom základe

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať za účelom plnenia zmluvy; plnenia zákonnej povinnosti (napríklad zákony týkajúce sa zamestnanosti, účtovníctva, auditu, monitorovania rovnakých príležitostí); ak je to nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (alebo záujmy tretej strany) a Vaše záujmy (napríklad na odhaľovanie a prevenciu podvodov alebo bezpečnostnej siete a IT bezpečnosti), pokiaľ Vaše základné práva neprevážia nad týmito záujmami; ak je to nevyhnutné na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov (alebo niekoho iného); a / alebo ak je to potrebné vo verejnom záujme alebo na úradné účely. Vaše osobné údaje spracúvame z rôznych technických, administratívnych a prevádzkových dôvodov, ako napríklad zabezpečenie obsahu, ktorý je pre Vás a Váš počítač čo najefektívnejší; s cieľom zlepšiť našu webovú stránku a jej funkčnosť; pre správu našich webových stránok; pre interné operácie vrátane riešenia problémov, analýzu dát, testovania, výskumu a štatistické účely a prieskumy; pre marketing vrátane cielených marketingových účelov tak, aby sme Vám ponúkali marketingový obsah, ktorý Vás zaujíma; s cieľom udržať našu webovú stránku v bezpečí. V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje iba s Vaším súhlasom. V takýchto prípadoch budeme pri poskytnutí Vašich osobných údajov samostatne žiadať o Váš jasný súhlas. Váš súhlas budete môcť kedykoľvek odvolať prostredníctvom e- mailu na emailovej adrese GDPR bodka general@mojevideo bodka sk alebo poštou  na adresu prevádzkovateľa . Odvolanie Vášho súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť žiadneho spracúvania, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu. V prípade ak sa osobné údaje požadujú z dôvodu plnenia zákonných alebo zmluvných  povinností, poskytnutie osobných údajov je povinné. To znamená, že ak takéto osobné údaje nebudú poskytnuté, nebudeme môcť  plniť náš zmluvný vzťah, ani plniť povinnosti, ktoré sú nám uložené. Vo všetkých ostatných prípadoch je poskytovanie osobných údajov dobrovoľné a nemusíte ich poskytnúť. Vaše osobné údaje ako sú identifikačné údaje, kontaktné údaje a adresa bydliska môžeme spracúvať tiež za účelom potenciálneho uplatňovania našich práv alebo nárokov voči Vám v budúcnosti. Toto spracúvanie je založené na našich oprávnených záujmoch, ktoré spočívajú v presadzovaní našich práv v prípadných sporoch. Najčastejšie použijeme Vaše osobné údaje za nasledujúcich okolností: Na účely poskytovania služieb môžeme spracúvať Vaše osobné údaje (vrátane prihlásení), ako napríklad identifikačné údaje a kontaktné údaje. Toto spracúvanie je založené na plnení zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sú Používatelia (predovšetkým odberatelia), alebo zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje.  Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj za účelom poskytovania informácii o tovare alebo službách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Ak si neželáte aby sme Vaše údaje použili týmto spôsobom, jednoducho nám neudelíte súhlas a teda nezakliknete súhlas so zasielaním noviniek a newslettrov. Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami na marketingové účely bez Vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu. Vaše osobné údaje môžeme použiť na meranie alebo pochopenie Vášho preferovaného obsahu a na poskytnutie relevantného obsahu; aby ste sa mohli zúčastniť interaktívnych funkcií našej služby, ak sa tak rozhodnete; meranie alebo pochopenie účinnosti reklamy; a podávať návrhy a odporúčania Vám i ostatných užívateľov našich webových stránok o tovare alebo službách, ktoré by Vás mohli zaujímať.

3. Komu a ako poskytujeme Vaše osobné údaje

V rámci Spoločnosti má prístup k Vašim osobným údajom len obmedzený počet zamestnancov a to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Títo zamestnanci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k osobným údajom. Prijímajú sa vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Zamestnanci Spoločnosti majú právo spracúvať osobné údaje iba podľa pokynov Spoločnosti a iba v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh. Osobné údaje môžu byť zdieľané so štátnymi orgánmi a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích strán) v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám vrátane: poskytovateľov služieb, ktorí Spoločnosti poskytujú administratívnu, odbornú a technickú podporu na podporu IT, bezpečnosti a obchodných zdrojov; obchodných partnerov, dodávateľov a subdodávateľov na plnenie zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli (vrátane akýchkoľvek prihlásení sa k našim službám); inzerentov a reklamných sietí, ktorí vyžadujú Vaše osobné údaje za účelom výberu a zobrazenia relevantných reklám avšak našim inzerentom neposkytujeme informácie o identifikovateľných jednotlivcoch, ale poskytujeme im výlučne súhrnné informácie o našich užívateľoch. Tieto agregované informácie môžeme použiť aj na to, aby sme inzerentom pomohli osloviť konkrétnu cieľovú skupinu. Osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, môžeme využiť za účelom toho, aby sme umožnili našim inzerentom zobraziť ich reklamu ich preferovanej cieľovej skupine; analytikov a poskytovateľov vyhľadávacích nástrojov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našich webových stránok;

4. Uchovávanie Vašich osobných údajov a prenos do zahraničia

Vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú uložené v rámci Európskej únie („EÚ") a Európskeho hospodárskeho priestoru („EEA"). Informácie získané tretími stranami však môžu byť prenesené mimo EÚ a EHP. Naším zámerom je neprenášať Vaše osobné údaje mimo EHP bez prijatia primeraných ochranných opatrení vrátane: (i) rozhodnutia o primeranosti Európskej komisie vo vzťahu k prijímajúcej krajine alebo krajinám; (ii) certifikácie v rámci tzv. "Privacy Shield"; (iii) primeraných záväzných vnútropodnikových pravidiel; (iv) schváleného kódexu správania so záväznými a vykonateľnými záväzkami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v krajine mimo EÚ a EHP; (v) schválených certifikačných mechanizmov so záväzným a vykonateľným záväzkom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa uplatňovať v krajine mimo EÚ a EHP primerané záruky; alebo (vi) štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou.

5. Vaše práva

Môžete nás požiadať o potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje alebo nie, o kópiu Vašich osobných údajov a/alebo ich opravu. Za určitých okolností máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov alebo na základe práva na prenosnosť o prenos Vašich osobných údajov iným subjektom. Máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (napríklad na účely priameho marketingu alebo vykonávanie automatizovaného rozhodovania (vrátane profilovania)). Máme právo požiadať Vás o súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, pričom máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez negatívnych dôsledkov vo vzťahu k Vám. Máte tiež právo namietať spracúvanie, ktoré vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu (ako je uvedené vyššie) a právo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov za určitých okolností. Vezmite prosím na vedomie, že tieto práva môžu byť v niektorých situáciách obmedzené, napríklad Vaše právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov môže byť obmedzené, ak vieme preukázať, že máme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami. Budete si musieť overiť svoje identifikačné údaje a v niektorých prípadoch nám budete musieť poskytnúť aj dodatočné informácie, aby sme Vám mohli na Vašu žiadosť odpovedať. Za odpoveď na Vašu žiadosť Vám nebudeme účtovať žiadny poplatok, pokiaľ tak neustanovuje zákon. Ak bude takýto poplatok účtovaný, bude primeraný Vašej žiadosti. Za účelom uplatnenia týchto práv nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie. Veríme, že môžeme vyriešiť akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu spracúvania Vašich osobných údajov. Máte však právo podať sťažnosť príslušným orgánom na ochranu osobných údajov. Sťažnosť môžete podať v členskom štáte, v ktorom máte bydlisko, kde pracujete alebo kde došlo k údajnému porušeniu príslušných právnych predpisov týkajúcich sa  ochrany osobných údajov.

6. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme uchovávať v súlade s našou Smernicou o uchovávaní údajov počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na vykonanie účelov uvedených v tejto informácii a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov, vrátane dodržiavania minimálnych povinných lehôt uloženia a/alebo ak je to potrebné v súvislosti s uplatňovaním našich práv (a práv iných osôb). Napríklad ak ste naším Obchodným kontaktom, uchovávame Vaše osobné údaje počas doby trvania nášho zmluvného vzťahu. Keď s Vami, ako s Obchodným kontaktom, máme trvalejší obchodný vzťah (napríklad ak môžeme používať Vaše rovnaké osobné údaje v rôznych zmluvách s Vami), budeme uchovávať Vaše údaje až do skončenia nášho zmluvného  vzťahu, najmenej však počas doby, ktorú vyžadujú príslušné právne predpisy a v súlade s našou Smernicou o uchovávaní údajov. Ak ste Používateľ aplikácií, budeme Vaše osobné údaje uchovávať počas doby, kedy máte mobilnú aplikáciu stiahnutú, najmenej však počas doby, ktorú vyžadujú príslušné právne predpisy a v súlade s našou Smernicou o uchovávaní údajov. Ak máte záujem zistiť viac informácií o tom, ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje, kontaktujte nás na adrese GDPR bodka general@mojevideo bodka sk . Vezmite prosím na vedomie, že môžeme spracúvať akékoľvek Vaše osobné údaje, ktoré boli anonymizované bez toho, aby sme Vám o tom poskytli ďalšie informácie. Údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu budeme spracúvať po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, alebo do odvolania alebo obmedzenia tohto súhlasu pred uplynutím pôvodne určenej doby. V takýchto prípadoch zastavíme spracúvanie predmetných údajov na príslušné účely, s výnimkou, ak máme zákonnú povinnosť spracúvať takéto osobné údaje a/alebo ak potrebujeme spracúvať takéto údaje na účely uplatňovania našich práv (vrátane práv iných osôb).

7. Ochrana údajov

Vaše údaje uchovávame na našich serveroch a serveroch poskytovaných tretími stranami (vrátane cloudových služieb poskytovaných tretími stranami). Používame vhodné technické a organizačné opatrenia zamerané na ochranu Vašich osobných údajov a predchádzanie neoprávnenému prístupu k nim. S poskytovateľmi serverových úložísk sme uzavreli zmluvy, ktoré obsahujú povinnosti týkajúce sa organizačného a technického zabezpečenia ochrany osobných údajov. Vy nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti všetkých prostriedkov autentifikácie (napríklad heslá), ktoré používate na prístup na našu webovú stránku. Prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa snažíme Vaše údaje chrániť, nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich údajov prenášaných na našu webovú stránku; akýkoľvek prenos sa uskutočňuje na Vaše vlastné riziko. Hneď ako obdržíme Vaše údaje, použijeme striktné postupy a bezpečnostné prvky na to, aby sme predišli neoprávnenému prístupu k nim.

8. Ochrana osobných údajov detí

Na webových stránkach Spoločnosti vedome nezhromažďujeme osobné údaje umožňujúce identifikáciu osôb mladších ako 16 rokov. Ak má rodič alebo opatrovník vedomosť o tom, že jeho/jej deti poskytli Spoločnosti svoje osobné údaje, mali by Spoločnosť okamžite informovať. Ak Spoločnosť zistí, že osoba mladšia ako 16 rokov poskytla svoje osobné údaje, takéto osobné údaje okamžite vymaže zo svojich serverov, pokiaľ rodič alebo opatrovník neudelil výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa na stanovené účely.

9. Cookies

Naša webová stránka používa cookies na to, aby Vás odlíšila od ostatných užívateľov našich webových stránok. Pomôže nám to zabezpečiť Vám dobrý dojem pri prezeraní našich webových stránok a tiež nám to umožní zlepšiť naše stránky. Naše webové stránky môžu obsahovať funkcie sociálnych médií: ako odkaz na Facebook. Tieto funkcie môžu získavať Vaše údaje: ako napríklad IP adresy a webové stránky, ktoré ste navštívili, a môžu umiestňovať cookies za účelom správneho fungovania týchto funkcií. Spracúvanie údajov prostredníctvom interakcie s týmito funkciami sa riadi informáciami o spracúvaní osobných údajov príslušného poskytovateľa týchto funkcií.

10. Odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou Spoločnosti. Po kliknutí na odkaz inej webovej stránky budete presmerovaní na webovú stránku tretej strany. Ak navštívite niektorú z uvedených webových stránok, mali by ste si prezrieť informácie o spracúvaní osobných údajov. Nie sme zodpovední za smernice a postupy iných spoločností.

11. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo ak chcete uplatniť ktorékoľvek z Vašich práv, ako je uvedené vyššie, kontaktujte nás pomocou kontaktného formuláru v sekcii kontakt. Tieto informácie môžeme aktualizovať.