Sonoluminiscencia

Jav zachytený na videu je nazývaný sonoluminiscencia jednej bubliny (Single-bubble sonoluminescence – SBSL). Ide o jednu bublinu vzduchu zachytenú akustickou stojatou vlnou, ktorá pri každej kompresii emituje pulz svetla. Sonoluminiscencia nastane, keď zvuková vlna dostatočnej intenzity spôsobí prudký kolaps plynnej dutiny v kvapaline. Vlnová dĺžka emitovaného svetla je veľmi krátka a spektrum zachádza až do ultrafialovej oblasti. Pôsobením tlaku vznikajú vo vnútri bubliny teploty odhadom (Rayleigh-Plesset) vyššie ako 20 000 °C a to spôsobuje ionizáciu ušľachtilých plynov vo vnútri bubliny (emisia svetla). Niektorí vedci však tvrdia, že odhady sú nepresné a teploty môžu byť oveľa vyššie - 200000 až niekoľko miliónov °C. Takéto vysoké teploty by mohli spôsobiť termonukleárnu fúziu. Vznik tohto fenoménu nie je doposiaľ celkom objasnený a existuje viacero teórii o jeho pôvode (kvantová vákuová radiácia, nukleárna reakcia, bremsstrahlung, elektrodynamické prúdy, ...).

upic

Dátum: 20.6.15 13:11

Autor: kalatrava

Dĺžka: 0:31